Privacy Statement van Filmpeople
 
1.1 Bescherming persoonsgegevens
Filmpeople gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruiker. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving (AVG) op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld.

1.2 Gegevensverzameling
Filmpeople verwerkt en verzamelt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van de website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te beoordelen of de website voldoende aansluit op de wensen van haar bezoekers, gebruikers en relaties. 
Daarnaast verwerkt Filmpeople persoonsgegevens om contact met de gebruiker te kunnen opnemen in het kader van facturatie, maildiensten en  ondersteuning (bv via de helpdesk).
De door de de gebruiker te verstrekken c.q. verstrekte persoonsgegevens op profielen van gebruikers en prikborden van Filmpeople zullen opgenomen worden in een databank en vertrekt aan bezoekers van de website en aan derden in het kader van een personen- en bedrijvengids en online sociaal netwerk. 
De door de gebruiker ingevulde (profiel)gegevens, met uitzondering van het aan het account gekoppelde e-mailadres, inlog-gegevens en door de gebruiker zelf afgeschermde NAW-gegevens,  maakt Filmpeople beschikbaar voor online zoekmachines.
Filmpeople kan verstrekte persoonsgegevens koppelen aan andere beschikbare gegevens. Filmpeople koppelt in dat kader bijvoorbeeld persoonsgegevens aan andere gegevens t.b.v. het bijhouden van een productiedatabase.

1.3 Mailinglijsten
Filmpeople stuurt reclameboodschappen en mailings naar het e-mailadres, of postadres van de gebruiker wanneer de gebruiker heeft aangegeven dergelijke berichten te willen ontvangen. De gebruiker kan zelf aangeven dat zij informatie van derden wenst te ontvangen via Filmpeople. Wanneer de gebruiker een lidmaatschap neemt (via de website) op een of meer van de mailinglijsten, is het Filmpeople toegestaan de gebruiker in dat kader emails te sturen.
De gebruiker kan zich zelf aan- en afmelden voor de mailinglijsten via het gebruikersaccount of via een link in de ontvangen emails.
Voor sommige e-mails kan een gebruiker zich niet afmelden. Het gaat dan om systeemberichten zoals een bevestiging van een registratie of een e-mail die gestuurd wordt als een gebruiker aangeeft dat hij zijn wachtwoord is vergeten.

1.4 Toestemming
Als een gebruiker de website bezoekt of een account aanmaakt geeft zij toestemming om de gegevens door Filmpeople te laten verwerken met inachtname van dit privacy statement.
Gegevens die Filmpeople van de gebruiker verwerkt en verzamelt staan vermeld in ons ‘data-verwerking-register’. Daar staat ook in in hoeverre de gebruiker zelf de keuze heeft om deze gegevens wel of niet te verstrekken (bij het aanmaken van een profiel) en of deze zijn aan te passen.
Naast de door gebruiker zelf aangeleverde informatie registreert Filmpeople bijvoorbeeld ook of bepaalde berichten of informatie zijn bekeken. 
De gebruiker geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de betreffende gegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.

1.5 Inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens
De gebruiker kan de door haar verstrekte gegevens altijd wijzigen via haar profiel. De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar verstrekte gegevens en is gehouden deze regelmatig te controleren en eventueel aan te passen. Filmpeople zal de gebruiker hieraan helpen herinneren.
De gebruiker kan per email (aan contact@filmpeople.nl) een verzoek indienen om een kopie te ontvangen van de van haar verzamelde gegevens. Filmpeople zal deze gegevens binnen 4 weken beschikbaar stellen.
Via haar account kan een gebruiker een verzoek indienen om alle over hem of haar verzamelde gegevens, inclusief account te verwijderen uit de Filmpeople -systemen, tenzij en voor zover de wet Filmpeople verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. (zie ook 1.6 bewaartermijnen)
Bezwaar maken tegen gegevensverzameling en vermelding kan daarnaast via het email-adres contact@filmpeople.nl

1.6 Bewaartermijnen
In het algemeen bewaart Filmpeople gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hierna verwijdert of anonimiseert Filmpeople deze gegevens. Anonimiseren betekent dat ervoor wordt  gezorgd dat gegevens niet meer naar personen te herleiden zijn. Soms zijn bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, zal Filmpeople ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen de gegevens alsnog geanonimiseerd of verwijderd worden.
5 jaar: Deze bewaartermijn geldt voor klachten die ingediend worden. Dit wordt gerekend vanaf de dag waarop de klacht in behandeling wordt genomen.
7 jaar: Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:  
- Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
- Correspondentie over incasso
- Betalingsoverzicht/facturen
- Bestellingen, bewijzen van levering van bestellingen

1.7 Beveiliging gegevens
Filmpeople maakt gebruik van gangbare veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot wachtwoorden, gebruikersnamen, e-mailadressen en evt. ook afgeschermde adresgegevens van de gebruiker. Voor mogelijke data-lekken houdt Filmpeople een zogenaamd ‘datalekken-register aan’. Hiervoor is ook een ‘datalekken-protocol’ opgesteld.

1.8 Cookies
Om de websites beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van de gebruiker, worden bepaalde gegevens betreffende haar gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op de computer van de gebruiker worden geplaatst. De gebruiker kan het gebruik van cookies via de instellingen van haar browser uitschakelen. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een minder goede werking van de website. 

Filmpeople maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de gebruiker geanonimiseerd van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het plaatsen van cookies en het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Daarnaast plaatst Filmpeople functionele cookies, om bijvoorbeeld inloggegevens van een gebruiker te onthouden als de gebruiker daarom heeft verzocht.

1.9 Verwerkingsovereenkomsten
Met externe diensten waardoor Filmpeople gegevens laat verwerken zijn zogenaamde verwerkingsovereenkomsten gesloten, die aansluiten bij dit Privacy Statement.
Voor het versturen van mailings gebruikt Filmpeople bijvoorbeeld de dienst Sparkpost. Voor het hosten van de websites gebruikt Filmpeople Digital Ocean. 

1.10 Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de website via links kunnen worden bezocht.

1.11 Wijzigingen
Filmpeople behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bij wijziging zal de gebruiker daarvan op de hoogte worden gebracht. Het verdient daarnaast aanbeveling om dit document geregeld te raadplegen, zodat je als gebruiker van wijzigingen op de hoogte bent. 


Datum laatste wijziging: 1 april 2020